top of page

โครเชต์ชุดถักซันเดรส ไซส์เด็ก 3 – 4 ขวบ


แจกแพทเทิร์นชุดถักโครเชต์

ชุดถักซันเดรส ไซส์เด็ก 3 - 4 ขวบ เริ่มจากทำโครเชต์สามเหลี่ยมจำนวน 2 ชิ้น แล้วต่อกันเป็นตัวเสื้อ จากนั้นถักกระโปรง สายเสื้อ และลายริม

วัสดุอุปกรณ์:

6. ลูกปัดไม้ทรงกลม ลายจุด ขนาด 10 mm ทรงกลม ลายจุด จำนวน 2 เม็ด

ขนาดสำเร็จ:

รอบอกเสื้อ 66 cm ชุดยาว 52 cm

ลายถักโครเชต์ที่ใช้ 1. โซ่ (Chain) 2. คธ หรือ ควักธรรมดา หรือ X (Single Crochet) 3. เลื่อนห่วง หรือ ลห หรือ C (Slip Stitch) 4. 1/2พ1ค หรือ T (Half Double Crochet) 5. พ1ค หรือ F (Double Crochet)

ถักโครเชต์สามเหลี่ยม

(ทำ 2 ชิ้น) เริ่มด้วยทำเมจิคริงแบบ 1 ห่วง

แถวที่ 1: ถักโซ่ 2, 2F, (โซ่ 4, 3F) ทำทั้งหมด 2 ชุด, ปิดห่วงด้วยการดึงปลายไหม, C กับโซ่บนสุด

แถวที่ 2: โซ่ 3, 2F, (3F, โซ่ 4, 3F) ที่ห่วงโซ่ 4, *3F, (3F, โซ่ 4, 3F) ที่ห่วงโซ่ 4* ทำทั้งหมด 2 ชุด, C กับโซ่บนสุด

แถวที่ 3: โซ่ 3, 5F, (3F, โซ่ 4, 3F) ที่ห่วงโซ่ 4, *9F, (3F, โซ่ 4, 3F) ที่ห่วงโซ่ 4* ทำทั้งหมด 2 ชุด, 3F, C กับโซ่บนสุด

แถวที่ 4: โซ่ 3, 8F (3F, โซ่ 4, 3F) ที่ห่วงโซ่ 4, F, ถักโซ่ 1 ข้าม 1 หลัก, ถัก F, ทำซ้ำจนถึง F สุดท้ายของด้านนี้

(3F, โซ่ 4, 3F) ที่ห่วงโซ่ 4, F, ถักโซ่ 1 ข้าม 1 หลัก, ถัก F, ทำซ้ำจนถึง F สุดท้ายของด้านนี้

(3F, โซ่ 4, 3F) ที่ห่วงโซ่ 4, 6F, C กับโซ่บนสุด

ถักโครเชต์สามเหลี่ยม

ถักตัวเสื้อ

แถวที่ 1: ถักโซ่ 6, ถัก 2X ที่มุมของสามเหลี่ยมชิ้นหนึ่ง (โดยให้ด้านทึบจะเป็นฐาน), X บนทุก F ของแถวที่แล้ว , ถัก 2X ที่ห่วงโซ่ของมุมถัดไป, โซ่ 3, ถัก 2X ที่มุมของสามเหลี่ยมอีกชิ้น (โดยเป็นมุมที่มีด้านทึบ)

เชื่อมสามเหลี่ยม 2 ชิ้นติดกัน ด้วยการถักโซ่ 3 แล้วถัก 2X ติดกันที่มุมของสามเหลี่ยมอีกชิ้น

ถัก X ลงในทุกหลัก, ถัก 2X ที่ห่วงโซ่ของมุมถัดไป, 70 โซ่, ถัก C ติดกับโซ่แรก

แถวที่ 2: โซ่ 4, ข้าม 1 โซ่, ถัก F, *โซ่ 1 ข้าม 1 หลัก ถัก F* ทำตลอดทั้งแถว, C ติดกับโซ่ที่ 3

แถวที่ 3 - 7: โซ่ 3, F ในทุกหลัก, C ติดกับโซ่ที่ 3

ถักตัวเสื้อแถวที่ 1 - 7

ถักกระโปรง

แถวที่ 1: ถักโซ่ 1, (20X,V) ทำทั้งหมด 6 ชุด, 3X, C

แถวที่ 2: โซ่ 1, X, *โซ่ 2, ข้าม 2 หลัก ถัก X, โซ่ 2* ทำซ้ำทั้งแถว, C

แถวที่ 3: โซ่ 6, F ที่ห่วงโซ่ถัดไป, *(F, โซ่ 3, F) ในห่วงโซ่ถัดไป* ทำซ้ำทั้งแถว, C ติดกับโซ่ที่ 3

แถวที่ 4: แถวนี้จะเริ่มถักในห่วงโซ่ทางขวา,พลิกงาน, ถัก C ที่ใต้ห่วงโซ่

โซ่ 1 พลิกงาน, X ในห่วงโซ่เดิม, โซ่5, *X ที่ห่วงโซ่ถัดไป, โซ่5* ทำซ้ำทั้งแถว,

ปลายของแถว, ห่วงโซ่สุดท้าย ถัก โซ่ 2, F ติดกับหลักแรก

แถวที่ 5: โซ่ 1, X ในห่วงโซ่เดิม, โซ่5, *X ที่ห่วงโซ่ถัดไป, โซ่5* ทำซ้ำทั้งแถว,

ปลายของแถว, ห่วงโซ่สุดท้าย ถัก โซ่ 2, F ติดกับหลักแรก

แถวที่ 6: โซ่ 1, X ในห่วงโซ่เดิม, (โซ่5, X ที่ห่วงโซ่ถัดไป) ทำทั้งหมด 2 ชุด,

5F ที่ห่วงโซ่ถัดไป, X ที่ห่วงโซ่ถัดไป,

*(โซ่5, X ที่ห่วงโซ่ถัดไป) ทำซ้ำ 2 ชุด, 5F ที่ห่วงโซ่ถัดไป, X ที่ห่วงโซ่ถัดไป* ทำซ้ำทั้งแถว

ปลายของแถว, ห่วงโซ่สุดท้าย ถัก โซ่ 2, F ติดกับหลักแรก

แถวที่ 7: โซ่ 1, X ในห่วงโซ่เดิม, *(โซ่5, X ที่ห่วงโซ่ถัดไป) ทำทั้งหมด 2 ชุด,

[(F, โซ่ 1) 4 ครั้ง, F] บนลายพัด, X ที่ห่วงโซ่ถัดไป* ทำซ้ำทั้งแถว, C ติดกับหลักแรก

แถวที่ 8: เริ่มถักที่ห่วงโซ่ทางซ้าย, ถัก C ที่ใต้ห่วงโซ่ก่อน, โซ่ 1, X ในห่วงโซ่เดิม,

*โซ่5, X ที่ห่วงโซ่ถัดไป, [(F, โซ่ 2) 4 ครั้ง, F] บนลายพัด, X ที่ห่วงโซ่ถัดไป* ทำซ้ำทั้งแถว, C ติดกับหลักแรก

แถวที่ 9: เราจะเริ่มถักที่ห่วงโซ่ทางซ้าย, ก็ถัก C ที่ใต้ห่วงโซ่ก่อน, โซ่ 1, X ในห่วงโซ่เดิม,

(3F บนห่วงโซ่ 2) ทำทั้งหมด 4 ชุด,

*X ที่ห่วงโซ่ถัดไป, (3F บนห่วงโซ่ 2) ทำทั้งหมด 4 ชุด* ทำซ้ำทั้งแถว, C ติดกับหลักแรก

กระโปรงชั้นที่ 1 แถวที่ 1 - 9

แถวที่ 10: โซ่ 1, X, (โซ่ 6, X ที่กลางของชุด 3F, โซ่5) ทำทั้งหมด 4 ชุด,

โซ่ 6, X ที่ X ถัดไป, (โซ่ 6, X ที่กลางของชุด 3F, โซ่5) ทำทั้งหมด 4 ชุด* ทำซ้ำทั้งแถว

ปลายของแถว, ห่วงโซ่สุดท้าย ถัก โซ่ 3, F ติดกับหลักแรก

แถวที่ 11: โซ่ 1, X ในห่วงโซ่เดิม, โซ่ 6, *X ที่ห่วงโซ่ถัดไป, โซ่ 6* ทำซ้ำทั้งแถว,

ปลายของแถว, ห่วงโซ่สุดท้าย ถัก โซ่ 3, F ติดกับหลักแรก

แถวที่ 12: โซ่ 1, X ในห่วงโซ่เดิม, *7F ที่ห่วงโซ่ถัดไป, X ที่ห่วงโซ่ถัดไป,

(โซ่6, X ที่ห่วงโซ่ถัดไป) ทำซ้ำ 3 ชุด* ทำซ้ำทั้งแถว

ปลายของแถว, ห่วงโซ่สุดท้าย ถัก โซ่ 3, F ติดกับหลักแรก

แถวที่ 13: โซ่ 1, X ในห่วงโซ่เดิม,

*[(F, โซ่ 1) 6 ครั้ง, F] บนลายพัด, X ที่ห่วงโซ่ถัดไป, (โซ่ 6, X ที่ห่วงโซ่ถัดไป) ทำทั้งหมด 2 ครั้ง * ทำซ้ำทั้งแถว,

ปลายของแถว, ห่วงโซ่สุดท้าย ถัก โซ่ 3, F ติดกับหลักแรก

แถวที่ 14: โซ่ 1, X ในห่วงโซ่เดิม,

*[(F, โซ่ 2) 6 ครั้ง, F] บนลายพัด, X ที่ห่วงโซ่ถัดไป, โซ่ 6, X ที่ห่วงโซ่ถัดไป* ทำซ้ำทั้งแถว,

ปลายของแถว, ห่วงโซ่สุดท้าย ถัก โซ่ 3, F ติดกับหลักแรก

แถวที่ 15: โซ่ 1, X ในห่วงโซ่เดิม, *(3F บนห่วงโซ่ 2) ทำทั้งหมด 6 ชุด,

X ที่ห่วงโซ่ถัดไป* ทำซ้ำทั้งแถว, C ติดกับหลักแรก

แถวที่ 16: โซ่ 1, X, โซ่ 6, *ข้าม 3F ชุดแรก, X ที่กลางของชุด 3F ถัดไป

(โซ่ 6, X ที่กลางของชุด 3F) ทำทั้งหมด 3 ชุด,

โซ่ 6, ข้าม 3F ชุดสุดท้าย, X ที่ X ถัดไป, โซ่ 6 * ทำซ้ำทั้งแถว

ปลายของแถว, ห่วงโซ่สุดท้าย ถัก โซ่ 3, F ติดกับหลักแรก

กระโปรงแถวที่ 16

แถวที่ 17 - 21: ถักเหมือนแถวที่ 11 – 15

แถวที่ 22 – 27: ถักเหมือนแถวที่ 10 – 15 ค่ะ

แถวที่ 28: ถัก F ลงในทุกหลัก

ส่วนกระโปรงของชุดถักซันเดรส

ถักสายแขน

แถวที่ 1: ถักโซ่ 3, 2F ลงที่ห่วงโซ่, F บนหลักถัดไป, พลิกงาน

แถวที่ 2 - 18: ถักโซ่ 3, 3F ลงที่ห่วงโซ่

จากนั้นเย็บหรือถักสายแขนติดกับด้านหลังของตัวเสื้อ

สายแขนแขนชุดถักซันเดรส

ลายริมรอบวงแขนและคอเสื้อ

ต่อไหม, ถักโซ่ 1, X ในหลักที่ 2, ถักโซ่ 2, ถัก T ที่ข้างลาย X ที่เพิ่งถักไป, *ข้าม1 หลัก ถัก X, ถักโซ่ 2, ถัก T ที่ข้างลาย X ที่เพิ่งถักไป* ทำซ้ำตลอดรอบชิ้นงาน

หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการถักโครเชต์

พบกันใหม่ในบทความต่อไป

โครเชต์... ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

Commentaires


bottom of page