top of page

ลายถักโครเชต์ 1/2พ1ค หรือ ลาย T


เปรียบเทียบลายถัก T ในงานถักแบบพลิกกลับและงานถักวงกลม

ลายถักพันหัวเข็มควักธรรมดา เป็นลายถักที่มีความสูงมากกว่าลายควักธรรมดา มีชื่อเรียกทั่วไปว่า ลาย 1/2 พ1ค หรือ ลาย T

วิธีถักลาย T

วิธีถักลาย 1/2 พ1ค

1. เริ่มด้วยโซ่ ฐานจำนวนตามต้องการ (Foundation Chain)

2. พันหัวเข็ม 1 ครั้ง (yo)

3. แทงเข็มลงในโซ่ที่ 3 จากเข็ม โดยโซ่ 2 ที่ข้ามไปเป็น Turning Chain (โซ่สำหรับพลิกงานหรือโซ่เริ่มต้นแถว) ซึ่งนับเป็นหลักแรกของแถวด้วยค่ะ (ต่างจากการถักควักธรรมดาที่เริ่มถักแถวที่ 2 ในหลักแรกได้เลย เพราะไม่นับ Turning chain เป็นหลักแรกของแถว)

4.พันหัวเข็ม 1 ครั้ง (yo)


วิธีถักลาย T

5. ดึงไหมพรมผ่านโซ่ฐานน จะได้ 3 ห่วงบนเข็ม

6. พันหัวเข็ม 1 ครั้ง (yo) 7. ดึงไหมพรมผ่านทั้งสามห่วงบนเข็ม จะได้ 1T ถักต่อไปให้ครบแถว

วิธีถักลาย 1/2 พ1ค ในแถวที่ 2 และแถวต่อ ๆ ไป
วิธีถัก 1/2 พ1ค ในแถวที่สองและแถวต่อ ๆ ไป

1. ถักโซ่ 2 (Turning Chain)

2. กลับชิ้นงาน ให้นับ Turning Chain เป็น 1/2 พ1ค แรกของแถวใหม่ด้วย

3. ถัก 1/2 พ1ค แรกในหลักที่ 2 คือให้ข้ามหลักแรกไป เพราะเรามีโซ่ 2 (Turning Chain) เป็น 1/2 พ1ค แรกของแถวใหม่แล้ว โดยแทงเข็มลงใต้ไหมพรมรูปตัว V ด้านบนลาย 1/2 พ1ค ในแถวที่แล้ว

4. ถักต่อไปจนสุดแถว หลักสุดท้ายให้ถัก 1/2 พ1ค ลงบนโซ่บนของ Turning Chain โดยการแทงเข็มลงใต้ห่วงหลังและปุ่มหลังของโซ่ (รูปตัว V)

ผังลายโครเชต์ของลาย T

WATCH NOW: วิธีถักลาย T สำหรับผู้ถนัดมือขวา

WATCH NOW: วิธีถักลาย T สำหรับผู้ถนัดมือซ้าย

ขอให้ทุกคนสนุกกับการถักโครเชต์

โครเชต์.....ใคร ๆ ก็ทำได้

สวัสดีค่ะ

โพสล่าสุด
bottom of page